Privacy declaration

1) Algemeen

1.1. CR-Birding Submit is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens van personen die de website CR-Birding Submit gebruiken. In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe deze gegevensverwerking geschiedt en voor welke doelen deze gegevens worden verwerkt.

1.2. Door de Website CR-Birding Submit te gebruiken, al dan niet door het aanmaken van een persoonlijk account of door een overeenkomst te sluiten met CR-Birding-Submit, gaat de gebruiker akkoord met de voorwaarden die daarop van toepassing zijn. Indien men niet met deze Privacyverklaring akkoord gaat, wordt men verzocht de Website niet te gebruiken.

1.3. CR-Birding Submit is het gezamenlijk eigendom van Vogeltrekstation NIOO-KNAW, Sovon Vogelonderzoek Nederland en Dirk Raes. Los van het gestelde in deze verklaring zijn de privacy overeenkomsten van NIOO-KNAW en Sovon onverminderd ook voor gebruikers van CR-Birding Submit van kracht.

2) Definities

In deze privacyverklaring hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis:

3) Verwerking van persoonsgegevens

3.1. CR Birding Submit verzamelt persoonsgegevens van Waarnemers en Wederpartijen die via de Website persoonsgegevens verstrekken aan CR-Birding Submit in het kader van de registratie als Waarnemer en/of Wederpartij. Deze verzameling vindt bijvoorbeeld plaats in de volgende gevallen:

3.1.1. Bij inloggen op de Website slaan de servers automatisch informatie op, zoals datum en tijd van het bezoek (‘Bezoekgegevens’).

3.1.2. Om waarnemingen van geringde vogels in te voeren, ter beschikking te stellen of te bekijken via de Website, dient een persoonlijk account aangemaakt te worden, waarvoor een Waarnemer zelf de volgende gegevens verstrekt:

3.1.3. Om als Wederpartij (projectcoördinator) aan CR-Birding Submit deel te nemen dient een persoonlijk account aangemaakt te worden waarvoor een Wederpartij zelf de volgende gegevens verstrekt:

3.2. De verstrekte persoonsgegevens worden door CR-Birding Submit uitsluitend verwerkt ten behoeve van de uitvoering van haar doelstellingen, zoals genoemd in de disclaimer van de website, en in het bijzonder voor het expliciete doel waarvoor deze persoonsgegevens zijn verzameld.

4) Doorgifte aan Derden

4.1. Behoudens het bepaalde onder 5.2, hebben alleen de personen die door Vogeltrekstation NIOO-KNAW, Sovon en/of Dirk Raes zijn geautoriseerd om persoonsgegevens te beveiligen en/of anderszins te bewerken en/of IT-onderhoudswerkzaamheden uit te voeren toegang tot de persoonsgegevens van Waarnemers en/of Wederpartijen. Wederpartijen (Projectcoördinatoren) hebben toegang tot email adressen van waarnemers van onder hun project vallende geringde vogels.

4.2. CR-Birding Submit kan voor in deze Privacyverklaring opgesomde verwerkingsdoeleinden een Verwerker inschakelen, met wie CR-Birding Submit een overeenkomst heeft gesloten waarin is vastgelegd dat de Verwerker zorgt voor voldoende beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. In deze overeenkomst is eveneens opgenomen dat de betreffende persoonsgegevens uitsluitend voor het omschreven doel mogen worden gebruikt en na gebruik moeten worden vernietigd.

4.3. Voor het overige zal CR-Birding Submit de persoonsgegevens van haar Waarnemers en/of Wederpartijen niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is op grond van een wettelijke voorschrift of in een noodgeval. Verstrekking in het kader van een noodgeval gebeurt voor zover dat naar het redelijke oordeel van CR-Birding Submit in het belang van haar Waarnemers en/of Wederpartijen is.

4.4. CR-Birding Submit kan geaggregeerde, niet naar personen herleidbare gegevens, ter inzage geven in het kader van onderzoek naar de ontwikkeling van waarnemersnetwerken, voor zover dat naar het redelijke oordeel van CR-Birding Submit in het belang is van haar Waarnemers en Wederpartijen, en mits CR-Birding Submit betrokken is bij dit onderzoek.

5) Cookies (algemeen)

5.1. CR-Birding Submit maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een computer opslaat als de Website wordt bezocht. De cookie onthoudt wat de Waarnemer en/of Wederpartij invult op de Website voor een volgend bezoek, zodat de inhoud van de Website op de desbetreffende Waarnemer en/of Wederpartij kan worden afgestemd en het niet nodig is dat persoonsgegevens opnieuw worden ingevuld.

5.2. Meer informatie over het in- en uitschakelen van cookies vindt u in de instructies/met behulp van de Help-functie van uw browser. Sommige functies op de Website werken mogelijk niet meer indien een computer geen cookies kan ontvangen. Indien een Waarnemer en/of Wederpartij hierover meer informatie wenst, kan hij of zij contact opnemen via helpdesk@cr-birding.org.

6) Links naar en cookies op websites van derden

Op de Website zijn links naar websites van derden opgenomen. Wanneer Bezoekers en Waarnemers en/of Wederpartijen deze websites bezoeken, zijn de privacyverklaringen van deze derde partijen van toepassing. CR-Birding-Submit is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop door derden met persoonsgegevens van Bezoekers en Waarnemers en/of Wederpartijen wordt omgegaan.

7) Inzage en correctie

7.1. De Waarnemer en/of Wederpartij heeft het recht om zijn of haar verzamelde persoonsgegevens in te zien en zo nodig aan te passen, aan te vullen en/of te (doen) verwijderen. Hiertoe kan men een verzoek doen aan CR-Birding Submit via helpdesk@cr-birding.org. Een Waarnemer en/of Wederpartij kan zijn of haar gegevens te allen tijde bekijken in het persoonlijke account en die gegevens bijwerken.

7.2. Waarnemers en/of Wederpartijen kunnen zich afmelden van automatische emailberichten van de site via de site via de gebruikersinstellingen.

8) Bewaartermijn

CR-Birding Submit bewaart persoonsgegevens en bezoekgegevens van haar Waarnemers en/of Wederpartijen niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening, tenzij CR-Birding Submit op grond van wettelijke bepalingen verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

9) Beveiliging

NIOO en Sovon hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Waarnemers en/of Wederpartijente beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder: - benoeming van een functionaris voor gegevensbescherming. Deze functionaris is binnen de organisatie belast met toezicht op zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Deze functie wordt bekleed door het hoofd van de Afdeling Monitoring van Sovon. Contactgegevens zijn elders op deze pagina raadpleegbaar, - opslag van die gegevens in een beveiligde database met versleutelde wachtwoorden en beveiligde back-ups, - toegang tot de eigen gegevens via een persoonlijk account door een unieke gebruikersnaam en wachtwoord alsmede, - alle dataverkeer gaat via een encryptie-protocol (TSL). Ondanks dat CR-Birding submit alle mogelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen en zal nemen, zijn aan de verwerking van persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden, die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijk verkeer.

10) Wijzigingen

CR-Birding Submit behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen, echter in beginsel niet vaker dan één keer per jaar. CR-Birding Submit zal bij wijzigingen Waarnemers en Wederpartijen hierover informeren, Voortdurend gebruik van de Website houdt in dat Waarnemers en/of Wederpartijen akkoord gaan met de gewijzigde Privacyverklaring van CR-Birding Submit.

11) Contact

In geval van vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring of andere aspecten van onze dienstverlening, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Sovon via privacymedewerker@sovon.nl.

Vastgesteld op 14 juni 2019 door de Functionaris gegevensbescherming van Sovon Vogelonderzoek Nederland, in samenspraak met Vogeltrekstation NIOO-KNAW en Dirk Raes.

Go back